Command line tar and untar

02 Jul 2007

You keep forgetting how to tar and untar from the command line.

Tar:

$ tar cfz blah.tar.gz blah/

Untar:

$ tar xvfz something.tar.gz